Używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Proszę zaktualizuj swoją przeglądarkę dla zapewnienia poprawnego wyświetlania strony.

Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin

 

I Postanowienia ogólne

§1

Definicje

ADMINISTRATOR, USŁUGODAWCA  

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest SANTA Piotr Zielawski NIP: 5361633278 , REGON: 147121184 ul. Rejtana 12 05-126, Nieporęt
- na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.   Usługodawcą, czyli podmiotem realizującym usługę zamówioną poprzez Serwis jest SANTA Piotr Zielawski NIP: 5361633278 , REGON: 147121184 ul. Rejtana 12 05-126, Nieporęt
- na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.   

ADRESAT  

Osoba, która jest adresatem listu od św. Mikołaja lub filmu wideo od św. Mikołaja lub spersonalizowanego kalendarza, zamawianego przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.    

DANE OSOBOWE  

Dane przekazane przez Klienta celem realizacji odpłatnej lub nieodpłatnej usługi. Poprzez dane osobowe zbieranie w serwisie należy rozumieć: - imię i/lub nazwisko - adres e-mail - adres zamieszkania - dane adresata - numer telefonu - zdjęcia    

ELFI POCZTA MIKOŁAJA  

Zrejestrowana nazwa (marka) sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.elfi.pl dalej zwana Serwisem, Elfi lub Santa.    

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Piotr Zielawski – osoba wyznaczona do monitorowania przestrzegania praw ochrony danych osobowych Klientów korzystających z serwisu Elfi Poczta Mikołaja.   Kontakt: [email protected]    

KLIENT  

Osoba, która zamówiła usługę Santa w postaci listu od Św. Mikołaja lub filmu wideo od Św. Mikołaja lub spersonalizowanego kalendarza lub założyła Konto Klienta (bez dokonania zakupu lub przy finalizacji zakupu) za pośrednictwem Serwisu przekazując tym samym dane posiadacza Konta Klienta lub dane zamawiającego i adresata.    

KONSUMENT  

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności  prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

KONTO KLIENTA  

Prowadzony przez SANTA Piotr Zielawski dostęp do zasobów utworzonych pod unikalną nazwą (login – adres e-mail podany przy rejestracji lub pobrany z konta Facebook) przez Klienta lub Użytkownika na stronie https://www.elfi.pl.    

REGULAMIN  

Niniejszy dokument.    

REJESTRACJA  

Procedura założenia konta w serwisie https://www.elfi.pl.    

SERWIS  

Sklep internetowy (strona internetowa) dostępny pod adresem https://www.elfi.pl  umożliwiający zakup listów i wideo od Świętego Mikołaja, utworzenie darmowego spersonalizowanego kalendarza lub założenie Konta Klienta.    

USŁUGA  

Usługa to udostępnienie Klientom poniższych funkcji i produktów na stronie Serwisu. W przypadku produktów wymagających przesłania danych osobowych* do SANTA Piotr Zielawski użytkownik Serwisu staje się Klientem niezależnie od odpłatności za wybrany produkt:   a) Usługa odpłatna: - zakup wideo* - zakup listu papierowego*   b) Usługa darmowa: - personalizacja i pobranie kalendarza* - dodawanie komentarzy/opinii* - założenie Konta Klienta w Serwisie* - pobranie kolorowanek - pobranie tapet    

§2

Informacje dodatkowe

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu internetowego Elfi Poczta Mikołaja dostępnego pod adresem https://www.elfi.pl.  
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.  
 3. Żadna z usług lub funkcji serwisu https://www.elfi.pl nie może być wykorzystywana do celów sprzecznych z prawem.  
 4. Szczegółowe informacje odnośnie regulacji zawartych w Regulaminie zostały przedstawione w Polityce Prywatności pod adresem  https://www.elfi.pl/polityka-prywatnosci

II Korzystanie z serwisu

§1

 Informacje ogólne

 1. Korzystanie z odpłatnych usług lub kalendarza personalizowanego w Serwisie wymaga rejestracji.  
 2. W ramach korzystania z funkcji Serwisu Klient lub Użytkownik może: - złożyć zamówienie na produkty oferowane w sklepie - zamówić Newsletter - założyć Konto Klienta - pozostawić opinie o produkcie i sklepie - wysłać zapytanie przez formularz na stronie sklepu - korzystać z części darmowych strony (personalizowany kalendarz, tapety, kolorowanki)   W celu zamówienia Newslettera należy podać swoje imię oraz adres e-mail, na który Newsletter będzie przesyłany. Zamówienie Newslettera oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 3. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera wysyłając odpowiednią informację z adresu e-mail, z którego została zamówiona subskrypcja na adres: [email protected], korzystając z funkcji 'Wypisz' znajdującej się na dole każdego maila lub odznaczając funkcję „Newsletter” po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta.  
 4. Klient kontaktujący się z obsługą Serwisu przy pomocy formularza kontaktowego na stronie Serwisu przekazuje firmie SANTA Piotr Zielawski dane obowiązkowe w postaci adresu e-mail
  i imienia, oraz dobrowolnie w postaci numeru telefonu, nazwiska, numeru zamówienia.   Dane przesłane przez formularz: - są wykorzystywane jedynie do nawiązania kontaktu celem udzielenia odpowiedzi - są usuwane niezwłocznie po zakończeniu sezonu sprzedażowego firmy Elfi - nie są wykorzystywane do działań marketingowych  
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli b) połączenie z siecią Internet c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3 d) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies e) czynna skrzynka poczty elektronicznej f) program do odtwarzania plików wideo g) najnowsza wersji wtyczki Adobe Flash  
 6. Zarządzanie Kontem Klienta:   a) Klient może samodzielnie zamknąć usunąć z Serwisu Konto Klienta w dowolnym momencie poprzez zalogowanie na koncie i kliknięcie „Usuń konto”. Skutkuje to usunięciem: - danych osobowych (w tym adresu e-mail z bazy Serwisu) - zamknięciem konta - *trwałym usunięciem produktów dostępnych online (wideo, kalendarz)   *SANTA Piotr Zielawski nie przechowuje kopii zapasowych produktów elektronicznych.   b) Klient może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie „Wypisz z Newslettera” po zalogowaniu się na swoje konto c) Klient  może dowolnie edytować swoje dane poprzez kliknięcie przycisku „Edytuj” po zalogowaniu się na swoje konto d) Klient może w dowolnym momencie zmienić swoje hasło do konta poprzez klikniecie „Zmień hasło” po zalogowaniu się na swoje konto.     

 

 

§2

Zasady dodawania komentarzy (opinii)

 1. Każdy z Klientów może dodawać komentarze do materiałów opublikowanych
  w sklepie lub o funkcjonowaniu sklepu. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezwiązanych z tematyką sklepu.  
 3. Zabronione jest dodawanie komentarzy sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub
  z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających słowa lub zwroty obraźliwe lub wulgarne, nawołujących do przemocy, pomawiających inne osoby lub grupy osób.  
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników serwisu. Wszelka odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik lub Klient, który daną treść dodał.        

§3

Dane osobowe

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych następujących kategorii osób:
  a) osób, które zarejestrowały Konto w Serwisie;
  b) osób, które zamawiają usługi Santa w postaci listu od Św. Mikołaja lub filmu wideo od Św. Mikołaja lub spersonalizowanego kalendarza za pośrednictwem Serwisu (Klientów) ;
  c) osób, które dodały w Serwisie komentarz lub opinię dotyczącą Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę;
  d) osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera;
  e) osób, które wysłały wiadomość poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie;
  f) osób, które są adresatami listów od Św. Mikołaja lub filmów wideo od Św. Mikołaja lub spersonalizowanych kalendarzy, zamawianych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu (Adresatów).
  g) osób, które przesłały przez Serwis zgłoszenie o brakującym imieniu
  h) osób, które przesłały przez Serwis zgłoszenie o błędzie  
 2. Usługodawca zapewnia realizację wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  
 3. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.  
 4. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.  
 5. Zamówienie usługi w postaci listu od Św. Mikołaja lub filmu wideo od Św. Mikołaja lub spersonalizowanego kalendarza może wiązać się z podaniem przez Klienta danych osobowych innej niż Klient osoby, która jest Adresatem. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest poinformować Adresata o udostępnieniu jego danych osobowych Usługodawcy w celu wykonywania umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Klientami a Usługodawcą. Jeżeli Adresatem jest osoba niepełnoletnia, a Klient nie jest przedstawicielem ustawowym takiego  Adresata, Klient zobowiązuje się powiadomić o udostępnieniu danych takiego Adresata również jego przedstawiciela ustawowego.  
 6. Klient zobowiązany jest przekazać  Adresatowi  informacje, o których mowa w art. 14 RODO (w szczególności: dane Usługodawcy, dane kontaktowe inspektora danych osobowych, cele przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, okres przetwarzania, informacje o przysługujących prawach), znajdujące się w Polityce Prywatności
  w zakresie przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Adresata. Jeżeli Adresatem jest osoba niepełnoletnia, a Klient nie jest przedstawicielem ustawowym takiego  Adresata, Klient zobowiązuje się przekazać informacje, o których mowa powyżej również przedstawiciela ustawowego takiego Adresata. Przekazanie informacji, o których mowa powyżej nastąpi najpóźniej w chwili realizacji przez Usługodawcę usługi zamówionej przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.  
 7. Jeżeli Adresatem jest osoba niepełnoletnia, a Klient nie jest przedstawicielem ustawowym takiego  Adresata, Klient gwarantuje, iż w momencie składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu, uzyskał dobrowolnie wyrażoną zgodę przedstawiciela ustawowego Adresata na wykorzystanie przez Usługodawcę danych osobowych niepełnoletniego Adresatem w celu wykonywania umowy
  o świadczenie usług zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą i realizowanej na rzecz Adresata, w tym w szczególności w celu stworzenia i dostarczenia Adresatowi zamówionego przez Klienta listu os św. Mikołaja lub filmu wideo od św. Mikołaja lub spersonalizowanego kalendarza.  
 8. Klient oświadcza, że przekazanie przez niego danych osobowych Adresata (w tym wizerunku
  w przypadku wideo od św. Mikołaja lub spersonalizowanego kalendarza) oraz ich wykorzystanie przez Santa w celu realizacji zamówienia za pośrednictwem Serwisu nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych Adresata lub jego przedstawiciela ustawowego oraz praw autorskich do zdjęcia, na którym utrwalony jest wizerunek Adresata oraz że uzyskał wszelkie niezbędne zgody osób, których dane dotyczą na ich wykorzystywanie w ramach zamówienia złożonego
  za pośrednictwem Serwisu.  
 9. Klient oświadcza, że adres e-mail podany w formularzu zamówienia, na który będzie kierowana wszelka korespondencja dotycząca zamówienia, oraz w przypadku zamówienia filmu wideo od Św. Mikołaja - link do filmu wideo, a w przypadku spersonalizowanego kalendarza – plik ze spersonalizowanym kalendarzem, jest jego adresem e-mail.  
 10. W kwestiach spornych lub regulujących przetwarzanie danych osobowych Klient powinien kierować zapytania do Inspektora Ochrony Danych pod adresem [email protected] 

III Realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową https://www.elfi.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę w okresie trwania sprzedaży.  
 2. Klient może składać zamówienia po zalogowaniu za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie https://www.elfi.pl.  
 3. W celu złożenia w Serwisie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Klient powinien postępować zgodnie z instrukcją składania zamówienia dostępną na stronie Serwisu.  
 4. W przypadku podania błędnych lub niekompletnych danych Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia i automatycznego zwrotu wpłaty na konto Klienta.  
 5. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych adresowych należy skontaktować się ze Usługodawcą drogą mailową na adres: [email protected]  
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SANTA Piotr Zielawski z siedzibą przy ul. Rejtana 12 05-126 Nieporęt danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.).  
 7. Towarami sprzedawanymi przez Elfi Poczta Mikołaja są:   - list od Świętego Mikołaja w dwóch wersjach: a) wersja GOLD b) wersja STANDARD   - wideo od Świętego Mikołaja: a) wideo dla dorosłego wyłącznie w wersji pojedynczej b) wideo „Taniec Elfów” w wersji pojedynczej i zbiorowej c) wideo „Choinka Mikołaja” w wersji pojedynczej i zbiorowej d) wideo „Elf Fajtłapa” w wersji pojedynczej i zbiorowej e) wideo „Dom Mikołaja” w wersji pojedynczej i zbiorowej f)  wideo „Wigilia tuż tuż” w wersji pojedynczej i zbiorowej g) "Pierwsza Gwiazdka" w wersji pojedynczej i zbiorowej.
 8. Towarami udostępnianymi za darmo przez Elfi Poczta Mikołaja są: - kolorowanki w wersji .jpg do pobrania ze strony Serwisu - tapety w wersji .jpg do pobrania ze strony Serwisu - *personalizowany kalendarz w postaci pdf do utworzenia na stronie Serwisu   *Realizacja usługi (utworzenie i przesłanie produktu drogą elektroniczną na adres e-mail) wymaga podania adresu e-mail oraz imienia. Pobierając kalendarz personalizowany użytkownik Serwisu staje się Klientem z przypisanym do adresu e-mail Kontem Klienta w Serwisie.  
 9. Sposób dostawy zamówionych produktów:
  a) produkty wideo dostarczane są jedynie drogą mailową na adres podany przez Klienta
  b) listy doręczane są tradycyjną drogą pocztową (list priorytetowy) na adres doręczenia podany przez Klienta; usługa jest realizowana przez Pocztę Polską
  c) pozostałe produkty darmowe produkty ze strony Klient pobiera z Serwisu bezpośrednio zapisując na własnym nośniku
  d) personalizowany darmowy kalendarz przesyłany jest Klientowi automatycznie po wygenerowaniu przez Serwisu na podany przez Klienta adres e-mail. Wszystkie produkty elektroniczne są terminowo przechowywane na Koncie Klienta, skąd mogą być pobrane.  
 10. Sposoby realizacji płatności: - przelew bezpośredni z konta Klienta na rachunek SANTA Piotr Zielawski – przy finalizacji zamówienia należy wybrać blankiet Pocztowy, który wygeneruje indywidualny numer konta do wpłaty - szybkie płatności PayU - szybkie płatności PayPal   Płatności za usługi zamawiane w Serwisie realizowane są w złotówkach. W przypadku wpłaty przez Klienta z konta zagranicznego, dodatkowe opłaty dotyczące przewalutowania ponosi Klient zgodnie z kursem walutowym banku Klienta. Opłaty te nie są wliczane w poczet zwrotu przy ewentualnym odstąpieniu.  
 11. Usuwanie produktów z serwerów.  Produkty wideo są produktami o określonym dostępnie czasowym. Oznacza to, że SANTA Piotr Zielawski zastrzega sobie prawo do usunięcia filmu wideo ze swoich serwerów z uprzednim poinformowaniem klienta. SANTA Piotr Zielawski nie realizuje kopii zapasowych plików wideo klientów i nie przechowuje ich. Po usunięciu plików z serwera nie ma możliwości ich odzyskania.  W celu zachowania zakupionego pliku klient ma obowiązek pobrać wideo ze strony https://www.elfi.pl i zapisać je na prywatnym nośniku.   Niezapisanie pliku wideo przez klienta nie może być podstawą do wszczęcia reklamacji.   Informacje o usuwaniu produktów wideo przesyłane są przez SANTA Piotr Zielawski z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem poprzez: - umieszczenie informacji na Koncie Klienta, która jest widoczna dla każdego klienta po zalogowaniu - wysłanie mailingu zbiorczego z przypomnieniem - poprzez odpowiednią adnotację na Koncie Klienta pod produktem wideo.  Wideo należy pobrać (i zapisać na dysk prywatnego urządzenia) maksymalnie do ostatniego dnia stycznia kolejnego roku (jeśli zakup miał miejsce w 2021 roku,to plik należy pobrać do końca stycznia 2022 roku). Firma SANTA Piotr Zielawski nie przechowuje na serwerach plików wideo po tym terminie, jak również nie przechowuje kopii zapasowych plików wideo. W przypadku niepobrania i niezapisania wideo na prywatnym sprzęcie klient nie może wnioskować o jego ponowne utworzenie.
 12. Dostępność produktów. W celu poprawnego złożenia zamówienia Klient musi posiadać zaktualizowaną przeglądarkę w zależności od urzędzenia, na którym dokonuje zakupu:

  a) z urządzeń stacjonarnych:

  Chrome w wersji 67 lub nowszej.
  Firefox w wersji 60 lub nowszej
  Apple Safari w wersji 12.0 lub nowszej.
  Microsoft Edge 40 lub nowszej.

  b) z urządzeń mobilnych

  Firefox mobile w wersji 60 lub nowszej.
  Chrome mobile w wersji 67 lub nowszej.
  Apple Safari mobile w wersji 12.0 lub nowszej.

 

 

IV Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Usługodawcą w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia otrzymania towaru.  
 2. SANTA Piotr Zielawski odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).  
 3. W celu uzyskania zwrotu za zakupiony produkt Klient musi przesłać poprawnie wypełnione Odstąpienie od Umowy drogą elektroniczną na adres [email protected] Niepodanie wszystkich wymaganych danych w Odstąpieniu od Umowy skutkować będzie odrzuceniem wniosku reklamacyjnego z powodu braku identyfikacji Klienta lub/i braku możliwości realizacji przelewu zwrotnego. Klient może wnioskować o zwrot jedynie za zamówienie złożone osobiście*.   *Wnioski i realizację zwrotu w imieniu innej osoby lub na dane innej niż Klient osoby są rozpatrywane negatywnie.
 4. Klienci dokonujący zakupu kodu lub kuponu w firmie zewnętrznej (Poczta Polska, Groupon) pozostają klientami tej firmy aż do momentu zrealizowania kodu na stronie www.elfi.pl Wnioski reklamacyjne powinny być kierowane bezpośrednio do podmiotu przyjmującego wpłatę. SANTA Piotr Zielawski (Elfi) rozpatruje jedynie wnioski o zwrot od osób, które spersonalizowały zakupiony kod lub kupon na stronie www.elfi.pl.
 5. Dane wymagane do realizacji zwrotu: - imię i nazwisko - numer zamówienia - nazwa i ilość reklamowanych produktów - numer konta bankowego (w tym IBAN w przypadku kont zagranicznych) - kwoty zwrotu (jednak nie większej niż finalna cena zakupu) - czytelny podpis Klienta   W przypadku listu papierowego nie należy go odsyłać na adres firmy.  
  a) Zwrot listu papierowego: - kwota zwrotu obejmuje cenę finalną produktu - Klient ma prawo zatrzymać produkt - zwrot następuje w ciągu 14 dni od potwierdzenia przez obsługę Serwisu odebrania Odstąpienia od Umowy  
  b) Zwrot wideo: - kwota zwrotu obejmuje cenę finalną produktu - produkt wideo zostaje trwale usunięty z Konta Klienta - zwrot następuje w ciągu 14 dni od potwierdzenia przez obsługę Serwisu odebrania Odstąpienia od Umowy  
 6. Zwroty wykonywane są w walucie PLN. W przypadku chęci otrzymania zwrotu w innej walucie, Klient ponosi koszt przewalutowania.  
 7. Gotowy szablon Odstąpienia od Umowy znajduje się do pobrania na stronie Serwisu pod adresem https://www.elfi.pl/reklamacje-i-zwroty.html
 8. Wpłata za zaupy dokonana przez aplikację mobilną może być zwrócona jedynie przez podmiot, który otrzymał wpłatę:
  a) Google Play
  b) App Store
  Firma SANTA Piotr Zielawski nie realizuje zwrotów za zakupy przez aplikację mobilną. Wnioski reklamacyjne powinny być kierowane bezpośrednio do podmiotu przyjmującego wpłatę.   

 

V USUWANIE KONTA

 1. Przy dokonaniu zakupów w obu Serwisach internetowych będących własnością SANTA Piotr Zielawski, tj. Elfi Poczta Mikołaja dostępnym pod adresem https://www.elfi.pl oraz Elfi Bajka dostępnym pod adresem https://www.elfibajka.pl Klient ma dostęp do wszystkich zakupionych produktów z obu Serwisów na jednym koncie, utworzonym za pomocą podanego przez siebie adresu e-mail.  
 2. Usunięcie Konta Klienta skutkuje: - całkowitym usunięciem danych z bazy SANTA Piotr Zielawski (oprócz sytuacji zawartych w Polityce Prywatności, tj. składanie zeznania podatkowego, ochrona przed roszczeniami itd.) - całkowitym i nieodwracalnych  usunięciem produktów cyfrowych - całkowitym i nieodwracalnym usunięciem podglądu zakupionych produktów - usunięciem adresu e-mail z bazy Newslettera.   

 

 

VI Faktury i paragony

 1. Firma SANTA Piotr Zielawski nie wystawia paragonów fiskalnych za zakupione produkty.  
 2. Firma SANTA Piotr Zielawski nie wystawia faktur pro-forma.  
 3. Klient ma prawo do przesłania wniosku o wystawienie faktury VAT za zakupione produkty, nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca od daty zakupu. W tym celu Klient musi przesłać na adres [email protected] informację z prośbą o wystawienie faktury podając numer zamówienia i wskazać produktów mające znaleźć się na fakturze.  
 4. Faktury mogą być wystawione na: - firmę - osobę prywatną  
  W przypadku firmy należy przesłać:
  a) dane nabywcy
  - NIP
  - pełną nazwę firmy
  - pełny adres firmy
  b) imię i nazwisko odbiorcy  
  W przypadku osoby prywatnej należy przesłać:
  - imię i nazwisko nabywcy
  - pełny adres zamieszkania  
 5. Faktura jest przesyłana do 10. dnia następnego miesiąca na adres elektroniczny Klienta.      

 

 

VII Bezpieczeństwo

1. Wszystkie zbierane przez SANTA Piotr Zielawski dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 

 

VIII Zmiana postanowień

  1. W razie konieczności SANTA Piotr Zielawski może zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu.      

 

 

IX Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Usługodawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.). 

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników i Klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.             

Ta strona wykorzystuje pliki cookie Więcej›. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis na tym urządzeniu. Możesz to zmienić w swojej przeglądarce.
Chcesz rabat na darmową dostawę listu?
Zapisz się i odbierz rabat
Niepoprawny adres email.
Ups! Twój adres jest już w naszej bazie.
Przepraszamy, wystąpił błąd.
Newsletter Zapisując się tutaj wyrażasz zgodę na otrzymywanie naszego newslettera z ofertami rabatowymi.

W każdej chwili możesz się wypisać z tej listy korzystając z linka w mailach od Elfi lub zaznaczając taką opcję na swoim koncie (jeśli je posiadasz). Więcej informacji znajdziesz na stronie Regulamin.
Wklej kod w koszyku aby dostać zniżkę
... acha, i jeszcze jedno.

Za chwilę otrzymasz od nas maila z potwierdzeniem Twojego zapisu do newslettera. Otwórz go i kliknij w link abyśmy mogli wysłać Ci info o rabatach. I gotowe :) ps. jeśli nic nie dostałeś zajrzyj do Spamu lub Ofert.